FB

Tvorivé dielne SALIX

Tvorivé dielne budú zamerané na rozvoj zručností s rôznym materiálom (vodné sklo, drevená dýha, batikovanie...). V rámci projektu budú dielničky tematicky previazané aj s filmovými večermi (témou filmov) a počas jednotlivých stretnutí sa bude s mladými lliďmi aj diskutovať na danú tému s cielbm, aby výstupy z dielničiek prezentovali ich vyjadrenie postojov, názorov a pocitov z príslušnej problematiky. Každá tvorivá dielnička bude riadená zodpovedným pracovníkom, ktorému bude vypomáhať niekolko dobrovolhíkov. Prvá dielnička bude venovaná propagácii projektu - umeleckému vyjadreniu názvu projektu a jednotlivých aktivít (stromov) na velký plagát/transparent/panel. Výstup (spoločné dielo) z prvej dielničky bude umiestnený na viditelhom mieste v našom zariadení počas celého projektu. - stretnutie zodpovedného pracovníka s tímom dobrovolhíkov k tematickej príprave dielničky, rozdeleniu úloh a oboznámeniu so spôsobom práce s konkrétnym materiálom - riadený rozhovor s cielbvými skupinami počas dielničky- odborné vedenie pri získavaní zručností s novými technikami práce s rôznym materiálom.